Smluvní podmínky

1. Smluvní vztah

Těmito podmínkami používání služby (dále jen „smluvní podmínky“) se řídí vaše používání aplikací, webů, obsahu, produktů a služeb (dále jen „služby“) poskytovaných společností LevitooCzechia s. r. o., soukromou společností s ručením omezeným, se sídlem na adrese: Za Statky 72, 103 00 Praha 10, Česká republika, IČ:09660828 vedená u městského soudu v Praze pod číslem C275 306.(dále jen „společnost Levitoo“) a přístup k těmto službám. Tyto smluvní podmínky používání a přístupu se na vás vztahují jako na jednotlivého uživatele z libovolné země na světě.

TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE JEŠTĚ PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE SLUŽBY POUŽÍVAT NEBO K NIM ZÍSKÁTE PŘÍSTUP.

Přístupem ke službám a jejich používáním vyjadřujete souhlas s těmito smluvními podmínkami, které ustanovují smluvní vztah mezi vámi a společností Levitoo. Pokud s těmito smluvními podmínkami nesouhlasíte, nesmíte služby používat a nesmíte k nim mít přístup. Společnost Levitoo smí platnost těchto smluvních podmínek nebo kterýchkoliv vám poskytovaných služeb okamžitě ukončit nebo může zcela ukončit nabídku služeb či odepřít přístup ke službám či jakékoliv jejich části, a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.

Na některé služby se mohou vztahovat doplňkové smluvní podmínky, jako jsou zásady týkající se určité události, aktivity nebo propagační akce, a tyto další podmínky vám budou sděleny v souvislosti s poskytnutím příslušných služeb. Doplňkové smluvní podmínky doplňují smluvní podmínky pro účely příslušných služeb a musí být považovány za jejich součást. V případě konfliktu týkajícího se doplňkových služeb mají doplňkové smluvní podmínky přednost před smluvními podmínkami.

Společnost Levitoo může smluvní podmínky týkající se služeb příležitostně změnit. Platnost změn začíná okamžikem publikování takto aktualizovaných smluvních podmínek společností Levitoo na tomto místě nebo okamžikem publikování změněných zásad nebo doplňkových smluvních podmínek v příslušné službě. Přístupem ke službám nebo jejich používáním po publikování změn vyjadřujete svůj souhlas se změněnými smluvními podmínkami.

Naše postupy shromažďování a používání osobních údajů týkající se služeb se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti Levitoo uvedenými na adrese Za Statky 72, 103 00 Praha 10. Společnost Levitoo může poskytnout zpracovateli pojistných nároků nebo pojišťovně všechny potřebné informace (včetně vašich kontaktních informací) v případě stížnosti, sporu nebo konfliktu, který může zahrnovat nehodu a jehož účastníkem jste vy a nezávislý poskytovatel (včetně řidiče logistické společnosti), pokud jsou takové informace nebo údaje nezbytné k vyřešení dané stížnosti, sporu nebo konfliktu.

2. Služby

Službami se rozumí technologická platforma, pomocí které uživatelé mobilních aplikací nebo webů společnostiLevitoo poskytovaných v rámci služeb (dále jen „aplikace“) domlouvají a plánují logistické služby s nezávislými poskytovateli těchto služeb, včetněnezávislých poskytovatelů logistických služeb, na základě smlouvy se společností Levitoo.

Licence k užívání služeb.

Za předpokladu, že budete dodržovat uzavřené smluvní podmínky, vám společnost Levitoo uděluje: (i) přístup k aplikacím a jejich používání ve vašem osobním zařízení výhradně v souvislosti s vaším používáním služeb; (ii) přístup k jakémukoliv obsahu, informacím a souvisejícím materiálům, které mohou být poskytovány v rámci služeb, a jejich používání. Jakákoliv práva, která zde nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje společnost Levitoo měnit a upravovat.

Omezení.

Nesmíte konat následující činnosti: (i) odstraňovat jakékoliv informace o autorských právech, ochranných známkách nebo duševním vlastnictví z jakékoliv části služeb; (ii) rozmnožovat, upravovat, šířit, licencovat, pronajímat, prodávat, znovu prodávat, převádět, veřejně vystavovat, veřejně prezentovat, přenášet, streamovat, vysílat či jinak využívat služby jinými způsoby, než jsou výslovně povoleny společností Levitoo, nebo z nich vytvářet odvozená díla; (iii) dekompilovat, zpětně analyzovat nebo rozkládat služby s výjimkou postupů povolených platnými zákony; (iv) odkazovat na libovolnou část služeb, zrcadlit ji nebo prezentovat v rámcích; (v) vyvolávat nebo spouštět jakékoliv programy nebo skripty, jejichž účelem je vyřadit z provozu jakoukoliv část služeb, indexovat služby, prozkoumávat je nebo z nich jinak dolovat data nebo nevhodně zatěžovat služby či bránit provozu nebo funkčnosti kteréhokoliv aspektu služeb; (vi) pokoušet se o získání neoprávněného přístupu ke službám a souvisejícím systémům nebo sítím nebo o poškození jakéhokoliv aspektu těchto služeb a souvisejících systémů nebo sítí.

Poskytování služeb.

 

Berete na vědomí také, že tyto služby mohou být poskytovány pod uvedenými značkami nebo variantami služeb k odesílání žádostí nebo ve spojení s následujícími subjekty jako jsou například dceřiné společnosti a pobočky společnosti Levitoo, nezávislými poskytovateli včetně řidičů přepravních společností, držitelů dopravní koncese nebo držitelů podobných přepravních povolení, oprávnění nebo licencí.

 

Služby a obsah nezávislých poskytovatelů.

Služby mohou být poskytovány nebo k nim můžete mít přístup ve spojení se službami a obsahem nezávislých poskytovatelů (včetně inzerentů), které nejsou pod kontrolou společnostiLevitoo. Berete na vědomí, že vaše používání takových služeb a obsahu nezávislých poskytovatelů se řídí odlišnými podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů. Společnost Levitoo neprovádí schvalování takových služeb a obsahu nezávislých poskytovatelů a v žádném případě nebude nést právní ani finanční odpovědnost za produkty ani služby nezávislých poskytovatelů. Pokud pro přístup ke službám využíváte aplikace vyvinuté pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS a Android budou nezávislými beneficienty této smlouvy také příslušné společnosti Apple Inc., Google Inc.Tito nezávislí beneficienti nejsou smluvními stranami této smlouvy a žádným způsobem nenesou odpovědnost za poskytování nebo podporu služeb. Pokud pro přístup ke službám používáte tato zařízení, řídí se toto používání smluvními podmínkami uvedenými v podmínkách poskytování služeb příslušného nezávislého beneficienta.

Vlastnictví.

Služby a všechna v nich obsažená práva jsou a zůstanou vlastnictvím společnosti Levitoonebo vlastnictvím poskytovatelů licence společnosti Levitoo. Ani tyto smluvní podmínky, ani vaše používání služeb na vás nepřevádí ani vám neuděluje žádná z následujících práv: (i) práva ke službám nebo v souvislosti se službami jiná než obsažená v omezené licenci udělené výše; (ii) práva na používání nebo jakékoliv zmiňování názvů, log, produktů nebo názvů služeb, ochranných známek nebo servisních známek společnosti Levitoo nebo poskytovatelů licence společnosti Levitoo.

 

3. Používání služeb Levitoo

Uživatelské účty.

 

Chcete-li využívat většinu možností služeb, musíte si zřídit aktivní osobní účet k uživatelským službám a udržovat jej (dále jen „účet“). K získání účtu musíte mít věk nejméně 15 let nebo věk způsobilosti k právním úkonům ve vaší jurisdikci. Ke zřízení účtu je zapotřebí, abyste společnosti Levitoo odeslali některé osobní údaje, jako je vaše jméno a příjmení, fotografie, číslo mobilního telefonu a také informace o nejméně jednom platném způsobu platby (platební kartou nebo akceptovaným platebním partnerem). Souhlasíte s tím, že ve svém účtu budete udržovat přesné, úplné a aktuální informace. Nebudete-li udržovat přesné, úplné a aktuální informace v účtu nebo uvedete nesprávné nebo neplatné informace o způsobu platby, můžete ztratit přístup ke službám nebo oprávnění k jejich používání nebo může společnost Levitoo jednostranně ukončit platnost této smlouvy. Odpovídáte za všechny aktivity, ke kterým dojde ve vašem účtu, a souhlasíte s tím, že budete trvale své uživatelské jméno a heslo pro přístup k účtu udržovat zabezpečeno a utajeno. Pokud společnost Levitoo neposkytne jiné písemné povolení, můžete vlastnit pouze jeden účet.

 

Požadavky na uživatele a chování uživatele.

 

Služba není k dispozici pro použití osobami mladšími 15let. Nesmíte jiným subjektům poskytnout oprávnění používat váš účet a nesmíte povolit osobám mladším 15 let, aby byly příjemcem logistických služeb od nezávislých poskytovatelů, pokud vás tyto osoby nedoprovází. Svůj účet nemůžete předat ani jinak převést na žádnou jinou osobu ani subjekt. Souhlasíte s tím, že při používání služeb budete dodržovat všechny platné zákony a že smíte služby používat pouze k zákonným účelům (nikoliv například k přepravě nezákonných nebo nebezpečných materiálů). Nezávislému poskytovateli ani žádné jiné straně při používání služeb nezpůsobíte potíže, újmu, nepohodlí ani poškození majetku. V některých případech můžete být požádáni, abyste předložili doklad o totožnosti, který vás opravňuje k používání služeb a přístupu k nim. Souhlasíte, že pokud odmítnete předložit doklad o totožnosti, může vám být odepřen přístup ke službám nebo oprávnění je používat.

 

Textové zprávy.

Vytvořením účtu souhlasíte s tím, že vám služby mohou odesílat informační textové zprávy (SMS) v rámci běžného provozu při používání služeb. Odběr textových zpráv (SMS) od společnosti Levitoo můžete kdykoliv odhlásit tak, že odešlete e-mail na adresu support@levitoo.com a dáte najevo, že si již nepřejete odebírat takové zprávy, a uvedete telefonní číslo mobilního zařízení, které je příjemcem těchto zpráv. Uznáváte, že odhlášení odběru textových zpráv (SMS) může mít vliv na vaše používání služeb.

Propagační kódy.

 

Společnost Levitoo může na základě vlastního uvážení vytvářet propagační kódy, které můžete využít k navýšení kreditu na účtu nebo pro jiné funkce či výhody související se službami nebo službami nezávislého poskytovatele, v souladu s dalšími smluvními podmínkami, které společnost Levitoo ustanoví pro konkrétní propagační kód (dále jen „propagační kódy“). Souhlasíte s těmito podmínkami použití propagačních kódů: (i) Kódy musejí být použity zamýšlenými odběrateli, na zamýšlený účel a zákonným způsobem. (ii) Kódy nesmějí být žádným způsobem duplikovány, prodávány či převáděny ani nesmějí být poskytnuty veřejnosti (zveřejněním či jinak), pokud to výslovně nepovolí společnost Levitoo. (iii) Kódy může společnost Levitoo kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu deaktivovat, aniž by jí tím vznikl jakýkoliv závazek. (iv) Kódy mohou být použity pouze v souladu se specifickými smluvními podmínkami, které společnost Levitoo ustanoví pro daný propagační kód. (v) Kódy nemají platnost hotovosti. (vi) Platnost kódů může vypršet před tím, než je použijete. Společnost Levitoo si vyhrazuje právo zadržet nebo snížit kredity nebo jiné funkce či výhody, které získáte nebo jakýkoliv jiný uživatel získá použitím propagačních kódů v případě, že dospěje k názoru, že k použití nebo uplatnění propagačního kódu došlo chybou, podvodem, nezákonným jednáním nebo porušením platných smluvních podmínek pro propagační kód nebo těchto smluvních podmínek.

 

Obsah poskytnutý uživatelem.

 

Společnost Levitoo vám může na základě vlastního uvážení příležitostně povolit, abyste jí prostřednictvím služeb odeslali, nahráli, publikovali nebo jinak poskytli textový, zvukový nebo obrazový obsah a informace, včetně komentářů a připomínek ke službám, vznesení požadavků na podporu a účastí v soutěžích a propagačních akcích (dále jen „uživatelský obsah“). Jakýkoliv uživatelský obsah, který společnosti poskytnete, zůstává vaším vlastnictvím. Poskytnutím uživatelského obsahu však společnosti Levitoo udělujete celosvětově platnou, trvalou, neodvolatelnou, přenosnou, bezplatnou licenci s právem sublicencování na použití, kopírování, úpravy, vytváření odvozených děl, šíření, veřejné vystavení, veřejnou prezentaci a jiné využití takového uživatelského obsahu jakýmkoliv způsobem ve všech formátech a prostřednictvím distribučních kanálů známých v současnosti nebo vyvinutých v budoucnu (mimo jiné v souvislosti se službami a obchodní činností společnosti Levitoo a na webech a ve službách třetích stran), aniž by vás společnost Levitoo na tuto skutečnost musela upozornit nebo od vás musela získat souhlas a aniž byste požadovali nebo jiná osoba či subjekt požadovala za uživatelský obsah platbu.

Tímto prohlašujete a zaručujete, že: (i) jste jediným a výhradním vlastníkem veškerého uživatelského obsahu nebo máte veškerá práva, licence, souhlasy a prohlášení o uvolnění práv, která jsou nezbytná k udělení licence na uživatelský obsah společnosti Levitoo, jak je uvedeno výše; (ii) ani uživatelský obsah, ani vaše odeslání, nahrání, publikování nebo jiné poskytnutí uživatelského obsahu, ani použití uživatelského obsahu společností Levitoo povolené těmito podmínkami, nezpůsobí poškození, zneužití ani porušení práv z duševního vlastnictví nebo vlastnických práv třetí strany nebo práv na ochranu osobnosti nebo osobních údajů a nebude mít za následek porušení žádných platných zákonů nebo předpisů.

Souhlasíte s tím, že neposkytnete uživatelský obsah, který je hanlivý, urážlivý, nenávistný, násilný, nemravný, pornografický, nezákonný nebo jinak nepřístojný, což posoudí společnost Levitoo na základě vlastního uvážení, bez ohledu na to, zda je takový materiál chráněn zákonem. Společnost Levitoo může kontrolovat, monitorovat nebo odstraňovat uživatelský obsah na základě vlastního uvážení, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, aniž by vás na tuto skutečnost upozornila, nemá však povinnost tak činit.

Síťový přístup a zařízení.

Odpovídáte za získání přístupu k datové síti potřebného k použití služeb. Pokud služby používáte na zařízení připojeném k bezdrátové síti, mohou se na vás vztahovat poplatky za použití mobilní datové sítě a odesílání textových zpráv, jejichž uhrazení je vaší odpovědností. Odpovídáte za pořízení a aktualizaci kompatibilního hardwaru nebo zařízení, která jsou nezbytná pro přístup ke službám a aplikacím a k jejich používání, za jejich řádnou aktualizaci. SpolečnostLevitoo nezaručuje, že služby nebo jakákoliv jejich část budou funkční na určitém hardwaru nebo zařízeních. Služby mohou dále být postiženy poruchami a zpožděním, které jsou přirozeným důsledkem používání internetu a elektronické komunikace.

4. Platba.

Berete na vědomí, že využívání služeb může mít za následek poplatky za služby nebo zboží, které obdržíte od nezávislého poskytovatele (dále jen „poplatky“). Poté, co jste obdrželi služby získané využíváním služby vám platbu příslušných poplatků jménem nezávislého poskytovatele zprostředkuje společnost Levitoo jako zástupce pro výběr plateb s omezenou pravomocí takového nezávislého poskytovatele. Úhrada poplatků provedená tímto způsobem bude považována za stejnou jako platba provedená vámi přímo danému nezávislému poskytovateli. Poplatky budou zahrnovat příslušné daně podle zákona. Poplatky vámi zaplacené jsou konečné a nevratné, pokud společnost Levitoo nestanoví jinak.

Všechny poplatky jsou splatné okamžitě a příslušná platba bude zprostředkována společností Levitoo, a to preferovaným způsobem platby určeným ve vašem účtu. Potvrzení o provedené platbě je evidováno na vašem účtu mobilní aplikace. Pokud váš účet uvádí, že primární způsob platby vypršel, je neplatný nebo jej není možné k platbě použít z jiného důvodu, dáváte tímto společnosti Levitoo souhlas k tomu, že může jako zástupce pro výběr plateb s omezenou pravomocí nezávislého poskytovatele použít sekundární způsob platby uvedený ve vašem účtu, je-li k dispozici.

Ve vztahu mezi vámi a společností Levitoo si společnost Levitoo vyhrazuje právo zřizovat, odstraňovat anebo revidovat poplatky za některé nebo všechny služby či zboží získané využitím služeb kdykoli podle vlastního uvážení společnosti Levitoo. Společnost Levitoo bude vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby vás řádně informovala o poplatcích, které se na vás mohou vztahovat, za předpokladu, že nesete odpovědnost za náklady vynaložené v rámci vašeho účtu, bez ohledu na znalost těchto poplatků nebo jejich výše. Společnost Levitoo může čas od času poskytnout některým uživatelům propagační nabídky a slevy, které mohou vést k rozdílům v částkách účtovaných za stejné nebo obdobné služby či zboží získané využitím služeb, a vy tímto souhlasíte, že takové propagační nabídky a slevy, pokud nejsou k dispozici také vám, nebudou mít žádný vliv na užívání služeb nebo na poplatky, které se na vás vztahují. Můžete se rozhodnout zrušit svou žádost o služby od nezávislého poskytovatele kdykoli před jejich dodáním a v takovém případě vám může být účtován stornopoplatek.

Struktura této platby je určena k plné kompenzaci nezávislého poskytovatele za dodané služby či zboží. Jakékoli sdělení společnosti Levitoo (na webových stránkách společnosti, v žádosti nebo v marketingových materiálech společnosti Levitoo) v tom smyslu, že spropitné je „dobrovolné“, „není vyžadováno“ anebo „je součástí“ vaší platby za poskytnuté služby či zboží nemá za účel naznačovat, že společnost Levitoo hradí nezávislému poskytovali další částky kromě těch, které jsou popsané výše. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že ačkoliv máte možnost poskytnout dodatečnou platbu jako spropitné pro nezávislého poskytovatele, který sám poskytuje služby či zboží získané prostřednictvím využití služeb, nejste vázáni žádnou povinností tak učinit. Jakékoli zvláštní odměny jsou dobrovolné. Poté, co obdržíte služby či zboží získané prostřednictvím služby, budete mít možnost ohodnotit svou zkušenost a zanechat připomínky k danému nezávislému poskytovateli.

Poplatky za opravy nebo čištění.

 

Nesete odpovědnost za náklady na opravu v případě poškození nebo nezbytného čištění vozidla a majetku nezávislého poskytovatele způsobené v důsledku využívání služeb v rámci vašeho účtu v míře přesahující běžné „opotřebení“ a potřebné čištění (dále jen „opravy nebo čištění“). V případě, že nezávislý poskytovatel ohlásí nutné opravy nebo čištění a žádost o takové opravy nebo čištění je ověřena společností Levitoo podle vlastního uvážení, vyhrazuje si společnost Levitoo právo zprostředkovat platbu přiměřených nákladů za takové opravy nebo čištění jménem nezávislého poskytovatele pomocí platební metody uvedené ve vašem účtu. Tyto částky budou převedeny společností Levitoo příslušnému nezávislému poskytovateli a jsou nevratné.

5. Zřeknutí se odpovědnosti; omezení ručení; odškodnění.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI.

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“A „POKUD JSOU K DISPOZICI“. SPOLEČNOST LEVITOO SE ZŘÍKÁ VŠECH PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, NEPŘÍMÝCH ČI ZÁKONNÝCH, KTERÉ NEJSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PODMÍNEK. SPOLEČNOST LEVITOO NAVÍC NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO ZÁVAZKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEHLIVOSTI, VČASNOSTI, KVALITY, VHODNOSTI ČI DOSTUPNOSTI SLUŽEB NEBO JAKÝCHKOLI SLUŽEB ČI ZBOŽÍ VYŽÁDANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM VYUŽITÍ NAŠICH SLUŽEB ANI ZÁRUKY, ŽE DANÉ SLUŽBY BUDOU NEPŘETRŽITÉ ČI BEZCHYBNÉ. SPOLEČNOST LEVITOO NEGARANTUJE KVALITU, VHODNOST, BEZPEČNOST ČI DOSTUPNOST NEZÁVISLÉHO POSKYTOVATELE. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VEŠKERÉ RIZIKO VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH SLUŽEB V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU JE VÝHRADNĚ VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRY POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY.

 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

SPOLEČNOST LEVITOO NEODPOVÍDÁ ZA NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ, SANKČNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY DAT, OSOBNÍ ÚJMY ČI ŠKODY NA MAJETKU V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM SLUŽEB ČI JINAK Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ, A TO ANI KDYŽ BYLA SPOLEČNOST LEVITOO NA MOŽNOST TAKOVÉ NÁHRADY ŠKODY UPOZORNĚNA. SPOLEČNOST LEVITOO NEODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLI NÁHRADY ŠKODY, ZÁVAZKY ČI ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z: (i) VAŠEHO VYUŽITÍ SLUŽEB ČI SPOLÉHÁNÍ SE NA SLUŽBY NEBO VAŠÍ NEMOŽNOSTI VYUŽÍT SLUŽBY; NEBO (ii) JAKÉKOLI TRANSAKCE ČI VZTAHU MEZI VÁMI A NEZÁVISLÝM POSKYTOVATELEM, A TO ANI KDYŽ BYLA SPOLEČNOST LEVITOO NA MOŽNOST TAKOVÉ NÁHRADY ŠKODY UPOZORNĚNA. SPOLEČNOST LEVITOO NERUČÍ ZA ZPOŽDĚNÍ ČI NEPROVEDENÍ PLNĚNÍ Z DŮVODU, KTERÝ NENÍ POD PŘIMĚŘENOU KONTROLOU SPOLEČNOSTI LEVITOO. UZNÁVÁTE, ŽE NEZÁVISLÍ POSKYTOVATELÉ POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY VYŽÁDANÉ PROSTŘEDNICTVÍM NĚKTERÝCH ZNAČEK SLUŽEB LEVITOO MOHOU NABÍZET SLUŽBY FORMOU SDÍLENÝCH VOZIDEL A NEMUSÍ DISPONOVAT PROFESIONÁLNÍ LICENCÍ ČI POVOLENÍM. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMŮŽE CELKOVÁ ČÁSTKA RUČENÍ SPOLEČNOSTI LEVITOO VŮČI VÁM V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI ZA VŠECHNY ŠKODY, ZTRÁTY A PŘÍČINY JEDNÁNÍ PŘEKROČIT PĚT SET EURO (500 EUR).

SLUŽBY SPOLEČNOSTI LEVITOO MŮŽETE VYUŽÍVAT PRO VYŽÁDÁNÍ A NAPLÁNOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SLUŽEB S NEZÁVISLÝMI POSKYTOVATELI, AVŠAK SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST LEVITOO NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST A ZÁVAZKY VŮČI VÁM OHLEDNĚ LOGISTICKÝCH SLUŽEB, KTERÉ VÁM POSKYTNOU NEZÁVISLÍ POSKYTOVATELÉ, S VÝJIMKOU TĚCH VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH.

OMEZENÍ A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ V TOMTO ODSTAVCI 5 NEPŘEDSTAVUJE OMEZENÍ RUČENÍ NEBO POZMĚNĚNÍ VAŠICH PRÁV JAKO SPOTŘEBITELE, KTERÉ NELZE VYLOUČIT PODLE PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA.

Odškodnění.

Tímto dáváte souhlas k odškodnění a zbavení společnosti Levitoo a jejích zaměstnanců a zmocněnců odpovědnosti za jakékoli a všechny žaloby, nároky, ztráty, závazky a výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení), které vyplývají z následujícího nebo s tím souvisejí: (i) vašeho využívání služeb nebo služeb získaných prostřednictvím vašeho využívání služeb; (ii) vašeho porušení nebo nedodržení některé z těchto smluvních podmínek; (iii) použití vašeho uživatelského obsahu společností Levitoo; nebo(iv) vašeho porušení práv jakékoli třetí strany, včetně nezávislých poskytovatelů.

6. Rozhodné právo, arbitráž.

Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, budou se tyto podmínky řídit a vykládat výhradně v souladu se zákony České Republiky, s vyloučením jeho kolizních norem. Jakýkoli spor, konflikt nebo neshoda, které jakýmkoliv způsobem vzniknou na základě těchto podmínek nebo ve spojení s nimi, budou obecně souviset či se k ní vztahovat, včetně sporů týkajících se její platnosti, výkladu a vymahatelnosti (jakýkoliv „Spor“), budou nejprve povinně předány k řízení o vyrovnání podle pravidel smírčího řízení předán k národní smírčí komisi. Pokud nedojde k urovnání takového sporu do šedesáti (60) dnů od podání požadavku o smírčí řízení podle zmíněných pravidel smírčího řízení, bude takový spor předán na právní oddělení. Jazykem smírčího anebo arbitrážního řízení bude jazyk dané země. Existence a obsah smírčího a arbitrážního řízení včetně dokumentů a souhrnných výtahů předložených smluvními stranami, korespondence od smírčího soudu a korespondence, příkazy a rozhodčí nálezy, zůstanou přísně důvěrné a informace nebudou bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany sděleny žádné třetí straně, pokud: (i) sdělení třetí straně není v přiměřené míře nutné v kontextu vedení smírčího řízení a (ii) třetí strana neposkytne bezpodmínečný písemný souhlas se skutečností, že bude vázána zde stanovenou povinností mlčenlivosti.

 

7. Další ustanovení

 

Žaloby na porušení autorských práv.

 

Žaloby na porušení autorských práv by měly být zaslány určenému zástupci společnostiLevitoo. Navštivte prosím webové stránky společnosti Levitoo na adrese www.levitoo.com a vyhledejte příslušné adresy a dodatečné informace.

 

Oznámení.

 

Společnost Levitoo může poskytovat oznámení formou obecného oznámení o službách zaslaného elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu nebo prostřednictvím písemného sdělení zaslaného na adresu uvedenou ve vašem účtu. Společnosti Levitoo můžete poskytnout oznámení formou písemného sdělení zaslaného na adresu společnostiLevitooCzechias.r.o. , Za Statky 72, 103 00 Praha 10, Česká republika.

 

Obecná ujednání.

Nesmíte postoupit ani převést tyto smluvní podmínky, zcela ani zčásti, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Levitoo. Tímto dáváte společnosti Levitoo svůj souhlas k tomu, aby postoupila nebo převedla tyto smluvní podmínky, zcela nebo zčásti, mimo jiné těmto stranám: (i) dceřiným společnostem nebo pobočkám; (ii) nabyvatelům kapitálu, podnikání nebo majetku společnosti Levitoo; nebo (iii) nástupci v důsledku sloučení. V důsledku uzavření smlouvy mezi vámi a společností Levitoo nebo využívání služeb nevzniká mezi vámi a společností Levitoo nebo jakýmkoli nezávislým poskytovatelem žádný společný podnik, partnerství, zaměstnanecký vztah ani zastoupení.

Jestliže bude kterékoli z ustanovení této smlouvy na základě kteréhokoli práva zcela nebo částečně shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, nebude takové ustanovení nebo jeho část v daném rozsahu považována za součást této smlouvy, avšak zákonnost, platnost a vymahatelnost zbývající části této smlouvy tím nebude dotčena. V takovém případě smluvní strany nahradí nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení (nebo jeho část) ustanovením (nebo jeho částí), které je zákonné, platné a vymahatelné a jež má vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy v nejvyšší možné míře podobný účinek jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení (nebo jeho část). Tato smlouva včetně úvodní části a všech doplňkových smluvních podmínek představuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci daného předmětu smlouvy. V rámci této smlouvy se výrazy „včetně“ a „zahrnovat“ rozumí spojení „včetně, nikoliv však výlučně“.